Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Regulamin

korzystania z platformy internetowej LexRaty.pl
z dnia 15 maja 2015 roku

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu LexRaty.pl (zwanego w treści niniejszego regulaminu Portalem) oraz zasady świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 2. Wyraźna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu stanowi warunek skorzystania z usług oferowanych w ramach Portalu.
 3. Usługi świadczone w ramach portalu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługi oferowane w ramach Portalu świadczone są przez BUSINESS TO LAWYERS spółkę z o.o., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XXII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000547461, z siedzibą w Szczecinie przy ul. 3-go Maja, nr 12, lok. 4, NIP 8522612479, REGON 360976506, adres e-mail biuro@lexraty.pl zwaną w treści regulaminu Usługodawcą.
 5. Celem działalności Portalu jest stworzenie możliwości szerszego dostępu do profesjonalnych usług prawniczych wszystkim osobom, które chcą z tych usług skorzystać, jak również informowanie o podmiotach świadczących takie usługi oraz o rodzaju tych usług.
 6. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 5 Portal świadczy usługi dla usługobiorców Użytkowników oraz usługobiorców Specjalistów.
 7. Usługobiorcą Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, inna niż usługobiorca Specjalista, odwiedzająca stronę www.lexraty.pl
 8. Usługobiorcą Specjalistą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna i prawna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług prawniczych i uprawniona w świetle obowiązujących przepisów prawa do świadczenia tego rodzaju usług.
 9. Usługodawca jest administratorem Portalu.

§ 2
Usługi dla usługobiorców Użytkowników Portalu

 1. Usługi dla usługobiorców Użytkowników są usługami nieodpłatnymi.
 2. Portal prowadzi dostępny dla jego Użytkowników wykaz Specjalistów z konkretnych dziedzin prawa, świadczących usługi w określonych regionach Polski.
 3. Usługobiorca Użytkownik korzystając ze znajdującej się na Portalu wyszukiwarki uzyskuje możliwość wyszukania Specjalisty z konkretnej dziedziny prawa oraz świadczącego usługi w określonym regionie Polski (przy czym podział na dziedziny prawa dokonany jest według uznania Usługodawcy).
 4. Po wybraniu Specjalisty usługobiorca Użytkownik uzyskuje możliwość nawiązania z nim kontaktu oraz zarezerwowania konkretnego terminu spotkania za pośrednictwem dostępnego przez całą dobę kalendarza on-line.
 5. Możliwość umówienia spotkania ze Specjalistą za pośrednictwem kalendarza on-line dotyczy wyłącznie tych Specjalistów, którzy taki kalendarz aktywowali.
 6. Usługobiorca Użytkownik za pośrednictwem zakładki "finansowanie" może złożyć wniosek o udzielenie mu pożyczki na sfinansowanie wynagrodzenia należnego wybranemu Specjaliście za świadczone przez niego usługi oraz innych kosztów związanych z przedmiotem sprawy zleconej temu Specjaliście.
 7. Dla złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 konieczne jest wypełnienie przez usługobiorcę Użytkownika udostępnionego w tym celu formularza.
 8. Weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust.6 dokonywać będzie "Platforma" sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach.
 9. Usługodawca w celu realizacji czynności, o której mowa w ust. 8, przekaże "Platformie" sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach dane usługobiorcy Użytkownika zawarte w formularzu wniosku o udzielenie pożyczki, na co usługobiorca użytkownik wyraża zgodę.
 10. Szczegółowe zasady przewidziane dla możliwości skorzystania z pożyczki na usługi prawnicze znajdują się na stronie www.platformaratalna.pl, której administratorem jest Platforma sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach.
 11. Usługodawca zastrzega, że w zakresie wniosków o udzielenie pożyczek na sfinansowanie usług prawniczych jego rola ogranicza się wyłącznie do udostępnienia formularza wniosku oraz przekazania danych tam zawartych podmiotowi, o którym mowa w ust.8.
 12. Dla możliwości korzystania z usług usługobiorca Użytkownik musi dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

§ 3
Usługi dla usługobiorców Specjalistów

 1. Przedmiotem usług jest umieszczenie na Portalu informacji o prowadzonej przez usługobiorcę Specjalistę działalności, ze wskazaniem preferowanych przez niego dziedzin prawa oraz miejscowości, w których świadczy on swoje usługi wraz z dostępem do kalendarza umawiania spotkań on-line.
 2. Usługodawca oferuje usługobiorcy Specjaliście trzy pakiety usług: tj. "Konto Bezpłatne", "Konto Premium" oraz "Konto Premium VIP".
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi może nastąpić poprzez rejestrację na Portalu, bądź złożenie pisemnego zamówienia u przedstawiciela handlowego portalu LexRaty.pl.
 4. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem zakładki "dodaj Kancelarię".
 5. Podczas rejestracji usługobiorca Specjalista zobowiązany jest podać wszystkie dane określone w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas składania zamówienia w formie pisemnej usługobiorca Specjalista zobowiązany jest podać wszystkie dane określone w formularzu zamówienia.
 7. Usługodawca potwierdzi usługobiorcy Specjaliście drogą elektroniczną fakt zawarcia umowy.
 8. Po dokonaniu rejestracji usługobiorca Specjalista uzyskuje możliwość korzystania z pakietu "Konto Bezpłatne".
 9. Możliwość korzystania z pakietu, o którym mowa w ust. 7 jest nieograniczona w czasie i darmowa.
 10. W ramach pakietu, o którym mowa w ust. 8, Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do jednej z wybranych przez niego z udostępnionej listy dziedzin prawa oraz jednej miejscowości w Polsce.
 11. Usługobiorca Specjalista dokonujący zamówienia za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, o którym mowa w ust. 3 uzyskuje możliwość korzystania z pakietu, który wybrał w formularzu zamówienia.
 12. Usługobiorca Specjalista, po aktywowaniu pakietu, o którym mowa w ust. 8, może dokonać zakupu pakietu "Konto Premium" bądź pakietu "Konto Premium VIP".
 13. W ramach pakietu "Konto Premium" Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do trzech wybranych przez niego z udostępnionej listy dziedzin prawa oraz trzech miejscowości w Polsce.
 14. W ramach pakietu "Konto Premium VIP" Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do wszystkich widniejących na udostępnionej liście dziedzin prawa oraz siedmiu miejscowości w Polsce.
 15. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.
 16. Usługi, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 są usługami odpłatnymi.
 17. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy jest określona w cenniku, widocznym w zakładkach "Kup Premium" oraz "Kup Premium VIP".
 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, płatne jest z góry.
 19. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 17, możliwa jest w dwóch formach, tj.: jednorazowej wpłaty, obejmującej należność za cały okres trwania umowy (12 miesięcy), bądź dwóch rat, obejmujących należność za 6 miesięcy każda.
 20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 należy uiścić na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 09 1020 4795 0000 9502 0316 4522 przelewem bankowym zwykłym, przelewem bankowym internetowym, bądź za pośrednictwem portalu e-płatniczego PayU, na zasadach określonych przez ten portal i przy użyciu narzędzi płatniczych przez niego oferowanych.
 21. Za świadczone usługi Usługodawca wystawi usługobiorcy Specjaliście elektroniczną fakturę VAT. Przedmiotowa faktura zostanie dostarczona na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 22. Usługobiorca Specjalista będzie miał możliwość promowania swojego wpisu na portalu w ramach specjalizacji. Zakup odpowiedniej liczby punktów dla danej specjalizacji pozwoli na wyświetlenie jego wpisu wraz z liczbą zakupionych punktów ponad innymi, niewyróżnionymi wpisami w danej specjalizacji. O kolejności wyświetlania wpisów wyróżnionych decyduje liczba zakupionych punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów decydujące znaczenie ma data ich wykupienia i wówczas pierwszeństwo mieć będzie podmiot, który wykupił punkty później.
 23. Cena jednego punktu opisanego w ust. 22 wynosi 10 zł i płatna jest z góry. Kwotę należności za wybraną ilość punktów należy uiścić na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 09 1020 4795 0000 9502 0316 4522 bądź za pośrednictwem portalu e- płatniczego Pay-U, na zasadach określonych przez ten portal i przy użyciu narzędzi płatniczych przez niego oferowanych.
 24. Punkty opisane w ust. 22 są aktywne 30 dni od daty ich wykupienia.
 25. Dla możliwości korzystania z usług usługobiorca Specjalista musi posiadać aktywne konto e-mail oraz dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

§ 4
Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo udostępnionych mu przez usługobiorcę będącym osobą fizyczną danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Usługodawca w celu prawidłowej realizacji usługi jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych usługobiorców, przez nich przekazanych, a niezbędnych do nawiązania umowy, ukształtowania jej treści, rozwiązania umowy oraz wywiązania się przez Usługodawcę z jej postanowień.
 4. Usługodawca może przetwarzać w szczególności takie dane usługobiorcy, jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli taki został przez usługobiorcę wskazany, adres e-mail, PESEL, NIP, numer telefonu.
 5. Usługodawca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych usługobiorców innym podmiotom, w szczególności współpracującym firmom w celu obsługi księgowej, płatniczej i prawnej.
 6. Przekazane dane nie będą przekazywane innym niż określone w ust. 5 podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymóg taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 8. Portal używa plików cookies, przez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. W ramach portalu używane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 10. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące usług pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, określony w § 1 ust. 2 oraz drogą elektroniczną na adres: reklamacje@lexraty.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  - imię i nazwisko usługobiorcy, jego adres, adres e-mail, przedmiot reklamacji oraz żądanie usługobiorcy, jak również przywołanie wszelkich okoliczności na jej uzasadnienie.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje usługobiorcę drogą elektroniczną o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania go na Portalu.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część zawartych umów o świadczenie usług.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian w postanowieniach regulaminu.
 4. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na Portalu i znajdują zastosowanie do umów o świadczenie usług zawartych po dokonaniu tej czynności.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed zamówieniem usługi.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego w sieci internet.
 7. Regulamin udostępniony jest na Portalu w sposób umożliwiający jego utrwalenie i wydrukowanie.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów o świadczenie usług rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na adres siedziby Usługodawcy.


Polityka Ochrony Danych osobowych
w Business to Lawyers Sp. z o.o.
z dnia 24.05.2018 r.

Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.

1),celem zapewnienia, że dane osobowe w Business To Lawyers Sp. z o.o. są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa poprzez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; a Business To Lawyers Sp. z o.o. zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

§ 1
Postanowienie wstępne

1.1. Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w portalu Lexraty.pl, celem zapewnienia zbieżności Przetwarzania z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka stanowi zbiór oraz podstawę wdrażanych w Portalu wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka zawiera:

(i) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Portalu;

(ii) zbiór procedur, instrukcji i regulacji szczegółowych dotyczących przetwarzania Danych osobowych w Portalu, dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych; stanowiących załączniki do Polityki Prywatności.

1.2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników Business To Lawyers Sp. z o.o.. Za przestrzeganie i utrzymanie postanowień Polityki odpowiedzialni są:

(i) Business to Lawyers sp. z o. o. (zwana dalej Spółką);

(ii) komórki organizacyjne Spółki, w których przetwarzane są dane osobowe;

(iii) Pracownicy.

1.3. Dla skutecznej realizacji Polityki, uwzględniając zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia Spółka zapewnia:

(i) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych;

(ii) stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz poddawanie środków, o których mowa w ust. 1.3.(i) wyżej ciągłym przeglądom oraz uaktualnianiu;

(iii) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.

1.4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień polityki zapewnia Zarząd Spółki. Nadzór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zmierza w szczególności, ale nie wyłącznie do zapewnienia, że czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych w Spółce są zgodne z wymogami prawa oraz postanowieniami Polityki Prywatności.

1.5. Spółka zapewnia zgodność postępowania kontrahentów Spółki, w tym w szczególności Podmiotów Przetwarzających z postanowieniami Polityki Prywatności w odpowiednim zakresie we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do przekazania tym podmiotom Danych osobowych do przetwarzania, w tym przechowywania.

1.6. Polityka Prywatności jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Spółki.

1.7. Politykę udostępnia się:

(i) obligatoryjnie wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w Spółce, celem zapewnienia osobom upoważnionym należytej wiedzy oraz informacji na temat zasad i wymogów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych w Spółce;

(ii) osobom zainteresowanym, w szczególności osobom fizycznym, których dane dotyczą – na ich wniosek.

§ 2
Słownik pojęć

 1. 2.1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:
 2. (i) Polityka Prywatności – oznacza niniejszą Politykę wraz ze wszystkimi ewentualnymi Załącznikami;
 3. (ii) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
 4. (iii) RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
 5. (iv) Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez Spółkę do przetwarzania Danych osobowych w danym zakresie;
 6. (v) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
 7. (vi) Zbiór danych – oznacza każdy uporządkowany zestaw Danych osobowych, dostępny według określonych kryteriów;
 8. (vii) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Spółki, np. Biuro Rachunkowe, usługodawcy IT
 9. (viii) Rejestr - oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych Spółki;
 10. (ix) Uwierzytelnienie – oznacza działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości Użytkownika;
 11. (x) Spółka – oznacza Business to Lawyers sp. z o.o. ul. 3 Maja 12/4, 70-214 Szczecin, NIP 852-261-24-79,
 12. (xi) Pracownicy – oznaczają zarówno osoby zatrudnione w Spółce na podstawie stosunku pracy, jak również osoby fizyczne współpracujące ze Spółką na podstawie Umowy cywilnoprawnej;
 13. (xii) System – oznacza System ochrony danych osobowych w Spółce, o którym mowa w § 5 Polityki;
 14. (xiii) Dane wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 RODO.

§ 3
Dane osobowe

 1. 3.1. Spółka przetwarza Dane osobowe gromadzone w zbiorach danych. Zbiory danych przetwarzane w Spółce określa Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności.
 2. 3.2. Uaktualnienie lub poszerzenie listy Zbiorów danych następuje po uprzednim przeprowadzeniu analizy skutków oraz ryzyk przetwarzania danych osobowych dla praw i wolności osób fizycznych objętych zbiorem.
 3. 3.3. Spółka nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby wiązać się z istotnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których Dane osobowe dotyczą. W przypadku planowania podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Spółkę obligatoryjnie przeprowadza uprzednią ocenę skutków przetwarzania, o których mowa w art. 35 RODO.
 4. 3.4. Dane osobowe domyślnie Przetwarzane są na obszarze na terenie obejmującym pomieszczenia biurowe Spółki zlokalizowane w Szczecinie, ul. 3 Maja 12/4. Dodatkowy obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

§ 4
Podstawy ochrony danych osobowych w spółce

 1. 4.1. Spółka zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
 2. 4.2. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe Przetwarzane w Spółce zobowiązane są do Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki, jak również innych wewnętrznych aktów prawnych Spółki lub procedur wewnętrznych związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych.
 3. 4.3. Przy zatrudnianiu Pracowników oraz w toku zatrudnienia Spółka zapewnia, że:
 4. (i) Pracownicy przez przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych otrzymują należytą wiedzę w zakresie zasad Przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w Spółce;
 5. (ii) każdy z Pracowników zostaje upoważniony na piśmie do Przetwarzania Danych Osobowych w niezbędnym zakresie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 do Polityki;
 6. (iii) każdy z pracowników zostaje zobowiązany do zachowania poufności i integralności Danych osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Polityki, przy czym Pracownicy zobowiązani są w szczególności, ale nie wyłącznie do:
 7. (a) ścisłego przestrzegania zakresu upoważnienia;
 8. (b) przestrzegania wymogów prawa oraz postanowień Polityki w zakresie przetwarzania;
 9. (c) zachowania w tajemnicy Danych osobowych;
 10. (d) zachowania w tajemnicy sposób zachowania poufności i integralności Danych Osobowych;
 11. (e) niezwłocznego zgłaszania Spółce wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych.
 12. 4.4. Spółka zapewnia, aby Dane Osobowe Przetwarzane w Spółce były:
 13. (i) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 14. (ii) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 15. (iii) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 16. (iv) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");
 17. (v) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 18. (vi) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 19. 4.5. Przy zapewnieniu Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.1 wyżej Spółka opiera Przetwarzanie na następujących podstawach:
 20. (i) Legalność – Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 21. (ii) Bezpieczeństwo − Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
 22. (iii) Prawa Jednostki − Spółka umożliwia osobom, których Dane Osobowe są przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 23. (iv) Rozliczalność – Spółka zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 24. 4.6. Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 377 ze zm.) Spółka uwzględnia, że Dane osobowe Przetwarzane w związku ze świadczeniem usług doradztwa podatkowego objęte są tajemnicą doradcy podatkowego. W zakresie Przetwarzania Danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą doradcy podatkowego Spółka stosuje się do wytycznych oraz wymogów w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej.
 25. 4.7. Spółka nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej

§ 5
System ochrony danych osobowych

 1. 5.1. Spółka zapewnia zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa również poprzez zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymywanie Systemu. Na System składają się środki organizacyjne oraz środki techniczne ochrony, adekwatne do poziomu ryzyka zidentyfikowanego dla poszczególnych Zbiorów danych oraz kategorii danych. Na System składają się w szczególności następujące środki:
 2. (i) ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do Przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w towarzystwie Osoby upoważnionej;
 3. (ii) zamykanie pomieszczeń tworzących obszar, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki na czas nieobecności Pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;
 4. (iii) zapewnienie zabezpieczenia obszaru, o którym mowa w ust. 3.4 Polityki przed czynnikami losowymi, takimi jak pożar lub powódź;
 5. (iv) wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych w nich Danych osobowych;
 6. (v) wdrożenie Polityki czystego biurka, która stanowi Załącznik nr 4 do Polityki;
 7. (vi) wdrożenie Procedury otwierania i zamykania budynków oraz pomieszczeń biurowych, która stanowi Załącznik nr 5 do Polityki;
 8. (vii) zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów zawierających Dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
 9. (viii) zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego:
 10. (a) ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz,
 11. (b) zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania,
 12. (c) zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Spółce przed złośliwym oprogramowaniem,
 13. (d) zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci Spółki,
 14. (e) ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej poprzez stosowanie reguł Uwierzytelniania;
 15. (ix) przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 16. (x) realizację standardów weryfikacji i doboru Podmiotów przetwarzających, jak również warunków powierzenia Przetwarzania danych na rzecz poszczególnych Podmiotów przetwarzających;
 17. (xi) monitorowanie zmian w zakresie procesów Przetwarzania Danych osobowych w Spółce oraz na bieżąco zarządza zmianami mającymi wpływ na ochronę Danych osobowych w Spółce.

§ 6
Rejestr

 1. 6.1. Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania Danych Osobowych w Spółce. Za pośrednictwem Rejestru Spółki dokumentuje czynności przetwarzania Danych Osobowych oraz inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje Dane osobowe. Rejestr stanowi Załącznik nr 6 do Polityki.
 2. 6.2. Za pośrednictwem Rejestru, w szczególności poprzez wskazanie w Rejestrze ogólnych środków ochrony Danych Osobowych objętych wyodrębnioną czynnością przetwarzania, Spółka dąży również do wykazania zgodności Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa.
 3. 6.3. W Rejestrze, odrębnie dla każdej zidentyfikowanej kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, odnotowuje się co najmniej:
 4. (i) nazwę czynności;
 5. (ii) cel przetwarzania;
 6. (iii) opis kategorii osób, których Dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności;
 7. (iv) opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności;
 8. (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes;
 9. (vi) opis kategorii odbiorców danych, w tym Podmiotów przetwarzających,
 10. (vii) informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 11. (viii) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.
 12. 6.4. W przypadku uaktualnienia lub poszerzenia kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, Spółka dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania Danych osobowych w Spółce.
 13. 6.5. Postanowienia ust. 6.3 wyżej nie wyłączają możliwości ujęcia w Rejestrze w miarę potrzeby informacji dodatkowych, zwiększających szczegółowość lub czytelność Rejestru lub ułatwiających zarządzanie zgodnością ochrony Danych osobowych z wymogami prawa, oraz realizację zasady rozliczalności.
 14. 6.6. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania poprzez wskazanie ogólnej podstawy prawnej przetwarzania, takiej jak: zgoda, umowa, obowiązek prawny nałożony na Spółkę, uzasadniony cel Spółki.

§ 7
Realizacja obowiązków wobec osób, których dane osobowe dotyczą

 1. 7.1. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności, takich jak zgłoszenie sprzeciwu lub ograniczenie przetwarzania.
 2. 7.2. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których Dane osobowe przetwarza.
 3. 7.3. Spółka publikuje na stronie internetowej Spółki oraz pozostawia do wglądu w siedzibie Spółki
 4. (i) Politykę;
 5. (ii) Informację o prawach osób, których dane dotyczą;
 6. (iii) Informację o zakresie przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych celach;
 7. (iv) Metodach kontaktu ze Spółką w zakresie danych osobowych;
 8. 7.4. W celu realizacji praw osoby, której Dane osobowe dotyczą Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
 9. 7.5. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, informując osobę, której dane dotyczą:
 10. (i) o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
 11. (ii) o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej;
 12. (iii) o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 13. (iv) przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 14. (v) o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
 15. (vi) o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
 16. 7.6. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 17. 7.7. Niezależnie od postanowień ust. 7.5 wyżej, Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
 18. 7.8. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.
 19. 7.9. Spółka wydaje osobie, której Dane osobowe dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.
 20. 7.10. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 21. 7.11. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 22. 7.12. Z uwzględnieniem ust. 7.13 niżej, na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
 23. (i) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 24. (ii) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 25. (iii) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 26. (iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 27. (v) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 28. (vi) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
 29. 7.13. Spółka przy usuwaniu danych osobowych uwzględnia, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
 30. 7.14. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 31. 7.15. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
 32. (i) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 33. (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 34. (iii) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 35. (iv) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 36. 7.16. W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
 37. 7.17. Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Spółki.
 38. 7.18. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, o którym mowa w art. 21 RODO, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka zobowiązuje się uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 39. 7.19. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego, Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

§ 8
Minimalizacja danych

 1. 8.1. Spółka wdraża procedury służące realizacji zasady minimalizacji przetwarzanych Danych Osobowej pod względem:
 2. (i) adekwatności Danych osobowych do celów Przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakresu przetwarzania do celu Przetwarzania;
 3. (ii) ograniczenia dostępu do Danych osobowych wyłącznie do Osób upoważnionych, dla których wykorzystanie Danych osobowych w określonym zakresie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków;
 4. (iii) ograniczenia czasu przechowywania Danych osobowych do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu Przetwarzania lub obowiązków nałożonych na Spółkę.
 5. 8.2. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
 6. 8.3. Spółka stosuje ograniczenia dostępu do Danych Osobowych poprzez wdrożenie:
 7. (i) zobowiązanie Pracowników do zachowania poufności, w tym w zakresie Danych Osobowych;
 8. (ii) weryfikację kręgu wewnętrznych odbiorców Danych Osobowych poprzez nadawanie poszczególnym Pracownikom szczegółowych upoważnień co do Przetwarzania Danych Osobowych;
 9. (iii) wdrożenie logicznych środków technicznych ochrony Danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do systemów, oprogramowania oraz zasobów sieciowych wykorzystywanych w procesie Przetwarzania Danych Osobowych;
 10. (iv) wdrożenie fizycznych środków technicznych ochrony Danych osobowych, wskazanych w ust. 5.1.(iv) Polityki.
 11. 8.4. Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
 12. 8.5. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki.
 13. 8.6. Spółka przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Rejestrze. Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółka, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
 14. 8.7. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

§ 9
Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. 9.1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia Spółki wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyty stopień ochrony Danych osobowych, odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
 2. 9.2. Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
 3. (i) Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają;
 4. (ii) Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;
 5. 9.3. Spółka wdraża środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

§ 10
Naruszenie ochrony danych osobowych

 1. 10.1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych Osobowych uważa się w szczególności, ale nie wyłącznie:
 2. (i) Naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe;
 3. (ii) udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym;
 4. (iii) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich Przetwarzania;
 5. (iv) nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub zmianę Danych osobowych.
 6. 10.2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Spółka dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę ryzyka.
 7. 10.3. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Spółka bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 7 do Polityki.
 8. 10.4. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której Dane osobowe dotyczą jest wysokie, Spółka zawiadamia o incydencie także osobę, której danej dotyczą, chyba że:
 9. (i) Spółka wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
 10. (ii) Spółka zastosuje następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; lub
 11. (iii) wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.
 12. 10.5. Niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 10.2-10.4 wyżej, Spółka dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Wzór rejestru naruszeń danych osobowych stanowi Załącznik nr 8 do Polityki.

§ 11
Powierzenie przetwarzania

 1. 11.1. Spółka może powierzyć Przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO. Powierzenie Przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy doradcy podatkowego.
 2. 11.2. Spółka korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony Danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych.

§ 12
Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. 12.1. Spółka nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane osobowe dotyczą.
 2. 12.2. Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

§ 13
Postanowienie końcowe

 1. 13.1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. 13.2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego.
 3. 13.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Polityki wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany lub uzupełnienia do Polityki wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
 4. 13.4. Do Polityki dołączono następujące Załączniki, stanowiące integralną część Polityki:
 5. (i) Załącznik nr 1 – Lista Zbiorów danych w Spółce;
 6. (ii) Załącznik nr 2 – Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 7. (iii) Załącznik nr 3 – Wzór Zobowiązania do zachowania poufności;
 8. (iv) Załącznik nr 4 – Polityka czystego biurka;
 9. (v) Załącznik nr 5 – Procedura otwierania i zamykania budynku oraz pomieszczeń
 10. (vi) Załącznik nr 6 – Rejestr Czynności Przetwarzania;
 11. (vii) Załącznik nr 7 – Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
 12. (viii) Załącznik nr 8 – Rejestr naruszeń danych osobowych;

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek