Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Regulamin

korzystania z platformy internetowej LexRaty.pl
z dnia 15 maja 2015 roku

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu LexRaty.pl (zwanego w treści niniejszego regulaminu Portalem) oraz zasady świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 2. Wyraźna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu stanowi warunek skorzystania z usług oferowanych w ramach Portalu.
 3. Usługi świadczone w ramach portalu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługi oferowane w ramach Portalu świadczone są przez BUSINESS TO LAWYERS spółkę z o.o., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XXII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000547461, z siedzibą w Szczecinie przy ul. 3-go Maja, nr 12, lok. 4, NIP 8522612479, REGON 360976506, adres e-mail biuro@lexraty.pl zwaną w treści regulaminu Usługodawcą.
 5. Celem działalności Portalu jest stworzenie możliwości szerszego dostępu do profesjonalnych usług prawniczych wszystkim osobom, które chcą z tych usług skorzystać, jak również informowanie o podmiotach świadczących takie usługi oraz o rodzaju tych usług.
 6. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 5 Portal świadczy usługi dla usługobiorców Użytkowników oraz usługobiorców Specjalistów.
 7. Usługobiorcą Użytkownikiem, w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba, inna niż usługobiorca Specjalista, odwiedzająca stronę www.lexraty.pl
 8. Usługobiorcą Specjalistą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna i prawna prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług prawniczych i uprawniona w świetle obowiązujących przepisów prawa do świadczenia tego rodzaju usług.
 9. Usługodawca jest administratorem Portalu.

§ 2
Usługi dla usługobiorców Użytkowników Portalu

 1. Usługi dla usługobiorców Użytkowników są usługami nieodpłatnymi.
 2. Portal prowadzi dostępny dla jego Użytkowników wykaz Specjalistów z konkretnych dziedzin prawa, świadczących usługi w określonych regionach Polski.
 3. Usługobiorca Użytkownik korzystając ze znajdującej się na Portalu wyszukiwarki uzyskuje możliwość wyszukania Specjalisty z konkretnej dziedziny prawa oraz świadczącego usługi w określonym regionie Polski (przy czym podział na dziedziny prawa dokonany jest według uznania Usługodawcy).
 4. Po wybraniu Specjalisty usługobiorca Użytkownik uzyskuje możliwość nawiązania z nim kontaktu oraz zarezerwowania konkretnego terminu spotkania za pośrednictwem dostępnego przez całą dobę kalendarza on-line.
 5. Możliwość umówienia spotkania ze Specjalistą za pośrednictwem kalendarza on-line dotyczy wyłącznie tych Specjalistów, którzy taki kalendarz aktywowali.
 6. Usługobiorca Użytkownik za pośrednictwem zakładki "finansowanie" może złożyć wniosek o udzielenie mu pożyczki na sfinansowanie wynagrodzenia należnego wybranemu Specjaliście za świadczone przez niego usługi oraz innych kosztów związanych z przedmiotem sprawy zleconej temu Specjaliście.
 7. Dla złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 konieczne jest wypełnienie przez usługobiorcę Użytkownika udostępnionego w tym celu formularza.
 8. Weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust.6 dokonywać będzie "Platforma" sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach.
 9. Usługodawca w celu realizacji czynności, o której mowa w ust. 8, przekaże "Platformie" sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach dane usługobiorcy Użytkownika zawarte w formularzu wniosku o udzielenie pożyczki, na co usługobiorca użytkownik wyraża zgodę.
 10. Szczegółowe zasady przewidziane dla możliwości skorzystania z pożyczki na usługi prawnicze znajdują się na stronie www.platformaratalna.pl, której administratorem jest Platforma sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach.
 11. Usługodawca zastrzega, że w zakresie wniosków o udzielenie pożyczek na sfinansowanie usług prawniczych jego rola ogranicza się wyłącznie do udostępnienia formularza wniosku oraz przekazania danych tam zawartych podmiotowi, o którym mowa w ust.8.
 12. Dla możliwości korzystania z usług usługobiorca Użytkownik musi dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

§ 3
Usługi dla usługobiorców Specjalistów

 1. Przedmiotem usług jest umieszczenie na Portalu informacji o prowadzonej przez usługobiorcę Specjalistę działalności, ze wskazaniem preferowanych przez niego dziedzin prawa oraz miejscowości, w których świadczy on swoje usługi wraz z dostępem do kalendarza umawiania spotkań on-line.
 2. Usługodawca oferuje usługobiorcy Specjaliście trzy pakiety usług: tj. "Konto Bezpłatne", "Konto Premium" oraz "Konto Premium VIP".
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi może nastąpić poprzez rejestrację na Portalu, bądź złożenie pisemnego zamówienia u przedstawiciela handlowego portalu LexRaty.pl.
 4. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem zakładki "dodaj Kancelarię".
 5. Podczas rejestracji usługobiorca Specjalista zobowiązany jest podać wszystkie dane określone w formularzu rejestracyjnym.
 6. Podczas składania zamówienia w formie pisemnej usługobiorca Specjalista zobowiązany jest podać wszystkie dane określone w formularzu zamówienia.
 7. Usługodawca potwierdzi usługobiorcy Specjaliście drogą elektroniczną fakt zawarcia umowy.
 8. Po dokonaniu rejestracji usługobiorca Specjalista uzyskuje możliwość korzystania z pakietu "Konto Bezpłatne".
 9. Możliwość korzystania z pakietu, o którym mowa w ust. 7 jest nieograniczona w czasie i darmowa.
 10. W ramach pakietu, o którym mowa w ust. 8, Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do jednej z wybranych przez niego z udostępnionej listy dziedzin prawa oraz jednej miejscowości w Polsce.
 11. Usługobiorca Specjalista dokonujący zamówienia za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, o którym mowa w ust. 3 uzyskuje możliwość korzystania z pakietu, który wybrał w formularzu zamówienia.
 12. Usługobiorca Specjalista, po aktywowaniu pakietu, o którym mowa w ust. 8, może dokonać zakupu pakietu "Konto Premium" bądź pakietu "Konto Premium VIP".
 13. W ramach pakietu "Konto Premium" Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do trzech wybranych przez niego z udostępnionej listy dziedzin prawa oraz trzech miejscowości w Polsce.
 14. W ramach pakietu "Konto Premium VIP" Usługodawca umieszcza informację o usługobiorcy Specjaliście w wykazie Kancelarii prowadzonym na Portalu, z przypisaniem go do wszystkich widniejących na udostępnionej liście dziedzin prawa oraz siedmiu miejscowości w Polsce.
 15. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania.
 16. Usługi, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 są usługami odpłatnymi.
 17. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy jest określona w cenniku, widocznym w zakładkach "Kup Premium" oraz "Kup Premium VIP".
 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, płatne jest z góry.
 19. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 17, możliwa jest w dwóch formach, tj.: jednorazowej wpłaty, obejmującej należność za cały okres trwania umowy (12 miesięcy), bądź dwóch rat, obejmujących należność za 6 miesięcy każda.
 20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 należy uiścić na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 09 1020 4795 0000 9502 0316 4522 przelewem bankowym zwykłym, przelewem bankowym internetowym, bądź za pośrednictwem portalu e-płatniczego PayU, na zasadach określonych przez ten portal i przy użyciu narzędzi płatniczych przez niego oferowanych.
 21. Za świadczone usługi Usługodawca wystawi usługobiorcy Specjaliście elektroniczną fakturę VAT. Przedmiotowa faktura zostanie dostarczona na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 22. Usługobiorca Specjalista będzie miał możliwość promowania swojego wpisu na portalu w ramach specjalizacji. Zakup odpowiedniej liczby punktów dla danej specjalizacji pozwoli na wyświetlenie jego wpisu wraz z liczbą zakupionych punktów ponad innymi, niewyróżnionymi wpisami w danej specjalizacji. O kolejności wyświetlania wpisów wyróżnionych decyduje liczba zakupionych punktów. W przypadku jednakowej ilości punktów decydujące znaczenie ma data ich wykupienia i wówczas pierwszeństwo mieć będzie podmiot, który wykupił punkty później.
 23. Cena jednego punktu opisanego w ust. 22 wynosi 10 zł i płatna jest z góry. Kwotę należności za wybraną ilość punktów należy uiścić na rachunek bankowy Usługodawcy, tj. 09 1020 4795 0000 9502 0316 4522 bądź za pośrednictwem portalu e- płatniczego Pay-U, na zasadach określonych przez ten portal i przy użyciu narzędzi płatniczych przez niego oferowanych.
 24. Punkty opisane w ust. 22 są aktywne 30 dni od daty ich wykupienia.
 25. Dla możliwości korzystania z usług usługobiorca Specjalista musi posiadać aktywne konto e-mail oraz dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz posiadać zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych zaktualizowaną do najnowszej wersji: Firefox, Chrome, IE, Opera.

§ 4
Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo udostępnionych mu przez usługobiorcę będącym osobą fizyczną danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Usługodawca w celu prawidłowej realizacji usługi jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych usługobiorców, przez nich przekazanych, a niezbędnych do nawiązania umowy, ukształtowania jej treści, rozwiązania umowy oraz wywiązania się przez Usługodawcę z jej postanowień.
 4. Usługodawca może przetwarzać w szczególności takie dane usługobiorcy, jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli taki został przez usługobiorcę wskazany, adres e-mail, PESEL, NIP, numer telefonu.
 5. Usługodawca, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych usługobiorców innym podmiotom, w szczególności współpracującym firmom w celu obsługi księgowej, płatniczej i prawnej.
 6. Przekazane dane nie będą przekazywane innym niż określone w ust. 5 podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy wymóg taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 8. Portal używa plików cookies, przez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. W ramach portalu używane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 10. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące usług pisemnie na adres siedziby Usługodawcy, określony w § 1 ust. 2 oraz drogą elektroniczną na adres: reklamacje@lexraty.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  - imię i nazwisko usługobiorcy, jego adres, adres e-mail, przedmiot reklamacji oraz żądanie usługobiorcy, jak również przywołanie wszelkich okoliczności na jej uzasadnienie.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje usługobiorcę drogą elektroniczną o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania go na Portalu.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część zawartych umów o świadczenie usług.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywania zmian w postanowieniach regulaminu.
 4. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na Portalu i znajdują zastosowanie do umów o świadczenie usług zawartych po dokonaniu tej czynności.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed zamówieniem usługi.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego w sieci internet.
 7. Regulamin udostępniony jest na Portalu w sposób umożliwiający jego utrwalenie i wydrukowanie.
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów o świadczenie usług rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na adres siedziby Usługodawcy.

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek